Dienstverlening stichtingen

BlauwVast, zusteronderneming van PandGarant, kan uw stichting al het beheer uit handen nemen, zowel op financieel, technisch en organisatorisch vlak. 

 

Organisatorisch

Wij verzorgen de coördinatie van bv. het opvragen van nieuwe contracten, het uit laten voeren van tuinonderhoud en het rondsturen van brieven en andere documentatie.

  • Lees meer over organisatorisch beheer (verhuur)

   Het organisatiorisch beheer houdt het volgende in:
   - Het inrichten en uitvoeren van de verhuuradministratie;
   - Aanleggen en bijhouden van het register van huurders;
   - Toekenning van de woningen aan nieuwe huurders, het opstellen van de huurcontracten en daarbij behorende opleverdocumenten worden apart verrekend per mutatie;
   - Verzorgt de ondertekening van de contracten;
   - Het doorvoeren en communiceren van de jaarlijkse (wettelijke) huurverhogingen aan de huurders (in overleg met Opdrachtgever);
   - Het bijhouden van actuele kennis aangaande de verhuurzaken, wetgeving hieromtrent, etc.

 

Financieel

BlauwVast int de huur en neemt maatregelen bij achterstallige betalingen. Het financiële beheer wordt u volledig uit handen genomen, wat veel werk bespaart.

 • Lees meer over financieel beheer

  Het financieel beheer houdt het volgende in:
  - Het innen van de maandelijkse, vooruit te betalen huren;
  - Beheren van de bankrekening die op naam staat van de Opdrachtgever t.b.v. huurpenningen;
  - Facturen gericht aan opdrachtgever op juistheid controleren en namens de opdrachtgever tijdig betalen;
  - Bij huurachterstanden wanbetalers herinneren en aanmanen. Per eerste dag van de maand dient de huur betaald te zijn, vanaf de vijftiende dag van de maand is er sprake van achterstand. Bij achterstand in betaling het voeren van een incassoprocedure, waarbij alle daaraan verbonden kosten voor rekening komen van het in gebreke zijnde lid. Alvorens een dossier uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder overlegt de Vastgoedmanager dit met Opdrachtgever.

 

Technisch

Dakvervanging? Nieuwe kozijnen? Alle technische aspecten worden door ons opgepakt en uitgevoerd, aan de hand van de Meerjarenonderhoudsplanning.

 • Lees meer over technisch beheer

  Het technisch beheer houdt het volgende in:
  - Het snel en adequaat reageren op meldingen en klachten van huurders met betrekking tot storingen en reparaties voor zover die te maken hebben met het dagelijks gebruik en onderhoud van de woningen;
  - Voor onderhoudscalamiteiten heeft de Opdrachtgever via Blauwvast een abonnement op een 24-uursservice;
  - Het uitvoeren van de werkvoorbereiding en het aanvragen en beoordelen van offertes voor overige werkzaamheden op contractbasis, zoals schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, liftinstallaties, enz.;
  - Opstellen en beheren van contracten met leveranciers voor het uitvoeren van periodieke werkzaamheden (m.b.t. CV, ventilatiesysteem, glazenwasser);
  - Het jaarlijks herzien en zo nodig aanpassen van het standaard meerjarenonderhoudsplan (MJOP) (BRIM-onderhoudsplan wordt aangeleverd door de stichting en in MJOP verwerkt door BlauwVast), op basis van onder andere een visuele inspectie en storingsgegevens;
  - Het uitvoeren van de werkvoorbereiding en het aanvragen en beoordelen van offertes voor planmatig onderhoud;
  - Het voeren van prijs- en bestekonderhandelingen en het (namens de Opdrachtgever) verstrekken van de opdracht tot uitvoering van planmatig onderhoud;
  - Het (steekproefsgewijs) houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van planmatig onderhoud;
  - Het (zo nodig en wenselijk) voeren van overleg met het bestuur en/of een bouw- of technische commissie over het uitvoeren van het planmatig onderhoud;
  - Het inschakelen, aansturen en controleren van leveranciers die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genoemde onderhoudswerkzaamheden;
  - Het controleren en betalen van facturen die te maken hebben met de uitgevoerde onderhouds- en controlewerkzaamheden door derden.