Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van PandGarant, gevestigd te Groningen, Heerenveen en Emmen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aan de hand van de beheerovereenkomst die met uw VvE is afgesloten, verwerken wij de persoonsgegevens van u.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

Onze verwerkingsdoelen alsook de rechtmatige grondslag treft u aan in bijlage 2, het verwerkingsregister. In dit register staat duidelijk uitgelegd voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld.

Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beheerovereenkomst die wij met uw VvE hebben afgesloten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheerovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@pandgarant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact met ons op.

Samenwerkingsovereenkomst

Deze overeenkomst staan de afpraken vermeld tussen de VvE en PandGarant. Meer informatie hierover kunt u lezen in bijlage 1.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacybeleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

Bijlagen:

Samenwerkingsovereenkomst met verwerkingsregister