Technisch beheer

De basis voor ons technisch beheer is uw meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Deze wordt gebaseerd op een meting conform NEN 2767 en jaarlijks geëvalueerd (en zo nodig aangepast). Daarnaast vragen wij offertes op voor in het MJOP gepland onderhoud en houden wij toezicht op de uitvoering van het planmatig onderhoud. Voor dagelijks onderhoud en reparatieverzoeken kunt u gebruik maken van onze 24-uurs storingsdienst.

Module Technisch beheer: Planmatig Onderhoud

 • Het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) actualiseren en indien nodig om de drie jaar herzien.
 • Jaarlijks presenteren van een MJOP op basis van vijftien jaar ten behoeve van de reservering voor het onderhoud.
 • De Algemene Ledenvergadering proactief adviseren over planmatig onderhoud en de gevolgen voor de liquiditeit.
 • Aanpassen MJOP naar aanleiding van officiële besluiten vanuit de Algemene Ledenvergadering.
 • Offertes voor in het MJOP gepland onderhoud opvragen en bespreken met het bestuur en/of technische commissie.
 • Jaarlijks inspecteren van het gebouw voor de te onderhouden onderdelen.
 • Toezicht houden (steekproefsgewijs) op de oplevering van het planmatig onderhoud.
 • Eigenaren via het webportaal van de VvE inzage geven in het MJOP voor het planmatig onderhoud.

Module Technisch beheer: Dagelijks Onderhoud

 • Storingsmeldingen 24 uur per dag aannemen en reparaties opdragen.
 • Contracten organiseren voor dagelijks onderhoud, zoals schoonmaakwerkzaamheden en tuinonderhoud (primair is het de taak van het bestuur om te signaleren c.q. controleren of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd).
 • Contracten organiseren voor onderhoud aan de gemeenschappelijke installaties bijvoorbeeld onderhoud aan liftinstallaties.
 • Eigenaren via het webportaal van de VvE inzage geven in de onderhoudscontracten en de storingsmeldingen.

In overleg kunnen uiteraard aanvullende afspraken worden gemaakt inzake onze dienstverlening voor uw VvE.

Uitgave juni 2021, alle vorige uitgaven vervallen hiermee.